A   B   D   E   F   G   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Ø  A

Adressetildeling
Allemannsretten
Arbeidsgjevarkontroll og -rettleiing
Automatisk freda kulturminne - tilskott til arkeologiske undersøkingar
Avløysarordningane i jordbruket

B

Betaling for kommunale tenester / innkrevjing av kommunale krav
Bustad - oppføring av ny bustad
Bustadtilskott til etablering
Bustadtilskott til utbetring/tilpassing
Bygdeutviklingsmiddel
Byggavfall - kjeldesortering
Bygging og graving i forureina grunn
Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon
Byggjetiltak på eigedom som det er bygt på
Byggjetiltak som ikkje krev søknad og løyve

D

Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseigedom - søknad om fritak

E

Eigarseksjonering/reseksjonering
Eigarseksjonering/reseksjonering
Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt

F

Forskottsskatt - betaling og innkrevjing
Forureina grunn - bygging og graving
Freda bygningar og anlegg - løyve til inngrep
Frådeling av eigedom
Følgjebevis for funksjonshemma
Førehandskonferanse

I

Innkrevjing av kommunale krav / betaling for kommunale tenester

J

Jordlova. Deling av landbrukseigedom.

K

Kommunal bustad
Kommunal garanti for lån
Kommunal planlegging - medverknad
Kommunalt lån (sosiallån)
Kulturminne - løyve til inngrep
Kulturminne - tilskott til arkeologiske undersøkingar
Kulturskule - opptak
Kvalifiseringsprogram - NAV

L

Landbrukseigedom - deling

M

Matrikkel - retting
Mellombels botilbod
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko
Miljøplager eller -risiko - meld frå
Musikk- og kulturskule - opptak

N

Nabovarsel - byggjesak
Nydyrking av areal til jordbruksformål

O

Offentlege pålegg og restriksjonar i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Oppmålingsforretning

P

Parkeringsløyve for rørslehemma
Produksjonstilskott i jordbruket

R

Reduksjon eller fritak for skatt
Reduksjon eller fritak for skatt (ettergjeving eller nedsetjing av skatt)
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskott
Reguleringsplan - rett til å fremje forslag
Restskatt - betaling og innkrevjing

S

Samanslåing av matrikkeleiningar (eigedommar)
Sjølvbyggjar
Skatteattest
Sosiallån
Sosiallån (kommunalt lån)
Sosialtenester for innsette i fengsel
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Startlån
Startlån bustad
Startån

T

Transportteneste for funksjonshemma (TT-ordning)

U

Utsleppsløyve

V

Val til kommunestyret og fylkestinget

Ø

Økologisk landbruk - direkte tilskott
Økonomisk sosialhjelp