Kulturskule - opptak


Generelt

Kulturskulen er eit musikk- og kulturfagleg tilbod. Tilbodet er organisert i tilknyting til skuleverket og kulturlivet elles.

Målgruppe

Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule

Pris

Kr. 2.200,- pr.år.

Kriterie / Vilkår

Når du søkjer om opptak, har du rett til å få eit skriftleg vedtak frå kommunen. Sjølv om du ikkje har rett til å ta imot eit tilbod, må kommunen si avgjerd om tildeling av plass vere sakleg grunngjeven.

Anna informasjon

Norsk kulturskoleråd

Søknadsfrist

01.mai

Søknaden sendast til

Hjartdal kulturskule
3692 SAULAND