Eigedomsskatt

For skatteåret 2019 skrivast det ut eigedomsskatt i heile kommunen, jamfør eigedomsskattelova (esktl) § 3, første ledd, bokstav a.
 
Eigedomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille for næringseigedomar, verker og bruk. Skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar og for fritidseigedomar er 4,9 promille.

Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år i samband med den årlege utskrivinga dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Frista for å klage er 05.04.2019.
 
Skatteliste vert  lagt ut til offentleg ettersyn på Servicekontoret og på våre nettsider i 3 veker frå den 19.02.2019.


Skatteliste  - offentlig ettersyn

Skatteliste fritak


Du kan lese meir om eigedomsskatt på denne lenka