A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Ø  A

Abortsøknad - før tolvte svangerskapsveke
Adopsjon
Adressetildeling
Allemannsretten
Arbeidsgjevarkontroll og -rettleiing
Automatisk freda kulturminne - tilskott til arkeologiske undersøkingar
Avlasting
Avløysarordningane i jordbruket

B

Barnehageplass
Barselgrupper
Behandlingsreise til utlandet
Besøksheim/Å vere besøksheim
Betaling for kommunale tenester / innkrevjing av kommunale krav
Brukarmedverknad i skulen
Brukarstyrt personleg assistanse
Bustad - oppføring av ny bustad
Bustadtilskott til etablering
Bustadtilskott til utbetring/tilpassing
Bygdeutviklingsmiddel
Byggavfall - kjeldesortering
Bygging og graving i forureina grunn
Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon
Byggjetiltak på eigedom som det er bygt på
Byggjetiltak som ikkje krev søknad og løyve

D

Dagmamma - godkjenning
Dagtilbod - aktivitetstilbod
Den kulturelle skulesekken
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseigedom - søknad om fritak

E

Eigarseksjonering/reseksjonering
Eigarseksjonering/reseksjonering
Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt
Elevar - det fysiske arbeidsmiljøet
Elevar - det psykososiale arbeidsmiljøet
Etablerarprøven for serveringsverksemd

F

Familiebarnehage - etablering og drift
Familievernkontor
Fastlege
Film og video - konsesjon for framvising
Forskottsskatt - betaling og innkrevjing
Forureina grunn - bygging og graving
Fosterheim/Å vere fosterheim
Freda bygningar og anlegg - løyve til inngrep
Freda bygningar og anlegg - tilskott
Fri rettshjelp
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hòltakingsverksemd - godkjenning/melding
Frådeling av eigedom
Fysioterapi
Følgjebevis for funksjonshemma
Førarkort - dispensasjon frå helsekrav
Førehandskonferanse

H

Heimehjelp
Heimesjukepleie
Heimesjukepleie - psykiatri
Heimeundervisning
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetenestetilbod til flyktningar og asylsøkjarar
Helsetenestetilbod til innsette i fengsel
Hjelpetiltak frå barnevernstenesta

I

Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtenester
Informasjon frå skolen til ikkje-sambuande foreldre
Innkrevjing av kommunale krav / betaling for kommunale tenester

J

Jordlova. Deling av landbrukseigedom.
Jordmorteneste

K

Karakterar - rett til å klage
Kommunal bustad
Kommunal garanti for lån
Kommunal planlegging - medverknad
Kommunalt lån (sosiallån)
Krisesenter
Kulturminne - løyve til inngrep
Kulturminne - tilskott til arkeologiske undersøkingar
Kulturskule - opptak
Kunnskapsprøven - alkohollova
Kvalifiseringsprogram - NAV

L

Landbrukseigedom - deling
Langtidsopphald på sjukeheim
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt
Leirskuleopphald

M

Matlevering
Matrikkel - retting
Meldeplikt for verksemder som kan påverke helsa
Melding til barnevernstenesta
Mellombels botilbod
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko
Miljøplager eller -risiko - meld frå
Mobbing - mottiltak
Musikk- og kulturskule - opptak

N

Nabovarsel - byggjesak
Nydyrking av areal til jordbruksformål

O

Offentlege pålegg og restriksjonar i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbustad
Omsorgslønn
Omsorgsovertaking av eit barn
Oppmålingsforretning
Ordensreglement i grunnskolen

P

Parkeringsløyve for rørslehemma
Parkurs
Pasient- og brukarombodet
Permisjon frå grunnskuleopplæring
Pleie i i livets sluttfase
Praktisk bistand i heimen
Produksjonstilskott i jordbruket
Psykiske helsetenester

R

Reduksjon eller fritak for skatt
Reduksjon eller fritak for skatt (ettergjeving eller nedsetjing av skatt)
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskott
Reguleringsplan - rett til å fremje forslag
Restskatt - betaling og innkrevjing
Retten til å døy heime
Rusmiddelmisbrukarar - tiltak
Råd og utval i skulen
Rådgiving i skulen

S

Salsløyve for alkohol
Samanslåing av matrikkeleiningar (eigedommar)
Samlivskurs
Samvære med born under offentleg omsorg
Samvære med born under offentleg omsorg for foreldre og andre
Separasjon og skilsmisse
Serveringsløyve
Sjukeheim - avlastingsopphald
Sjukeheim - korttidsopphald
Sjukeheim - langtidsopphald
Sjølvbyggjar
Skatteattest
Skjenkeløyve
Skjenkeløyve alkohol
Skjenkeløyve alkohol - ambulerande / for eit enkelt, bestemt høve
Skriftleg sidemål - fritak frå opplæring/vurdering med karakter
Skulefritidsordning (SFO)
Skulehelseteneste
Skulemiljøet
Skuleskyss
Skulestart
Skuletilhøyrsel
Sosiallån
Sosiallån (kommunalt lån)
Sosialtenester for innsette i fengsel
Spelemidlar til idrettsanlegg
Spesialundervisning
Spesialundervisning for vaksne på grunnskuleområdet
Spesialundervisning i grunnskulen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklege elevar
Startlån
Startlån bustad
Startån
Statlege spelemidlar til idrettsformål
Støttekontakt
Svangerskapsavbrot
Svangerskapsavbrot
Svangerskapsomsorg

T

Tannhelseteneste
Tekniske hjelpemiddel - utlån
Terminal pleie i heimen
Tidlegpensjon for jordbrukarar
Transportteneste for funksjonshemma (TT-ordning)
Tryggingsalarm
Tuberkuloseundersøking

U

Ulykkesforsikring for elevar
Utsleppsløyve

V

Vaksine
Val til kommunestyret og fylkestinget
Vidaregåande opplæring for vaksne

Ø

Økologisk landbruk - direkte tilskott
Økonomisk sosialhjelp