Gå til innhold
MinID
Facebook
Nettstedskart
Tjenester fra A til Å
Standard  Stor
     

Tenester frå A til Å

Eigarseksjonering/reseksjonering


Generelt

Eierseksjonering er ein måte å organisera sameie av fast eigedom på.  Ein eigarseksjon vil vera ein eiga juridisk eining som kan omsetjast og vert lånt uavhengig av resten av eigedomen eller nytteeiningane. Eierseksjonering eignar seg blant anna for oppdeling av bustadsblokker og horisontaldelte to- og firemannsboliger.

Målgruppe

Hus- og bygningseigarar

Kriterie / Vilkår

  • Det må knytast einerett til bruk av nytteeininga
  • Du må laga ein sameiebrøk for kvar seksjon
  • Nytteeininga si hoveddel må vera ein klårt avgrensa og samanhengande del av ein bygning på eigedomen
  • Viss det er fleire nytteeiningar på eigedomen, må alle vera del av seksjoneringen
  • Du kan berre søkja for éin grunneigedom
  • Den seksjonerte bustaden må vera ein lovleg bustad etter reglene i plan- og bygningsloven
  • Det må vera mogleg å oppretta parkeringsplass.
  • Du må oppgje om eininga skal brukast til bustad eller næring.
For eksisterande bygningar må pålagde bygningsmessige tiltak gjennomførast før seksjonering eller reseksjonering kan skje.

Praktiske opplysningar
Veiledning

Når du skal seksjonera ein eigedom må du fylla ut eit begjæringsskjema.
 
Kommunen handsamar seksjoneringssaken og fører seksjoneringen i matrikkelen. Deretter sender kommunen melding til tinglysing. Kvar seksjon får då oppretta eit eige grunnboksblad.
 
Se veiledning til utfylling av søknadsskjema:

 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal handsama saka innan 12 veker. Nyttar kommunen meir enn 12 veker, reduserast seksjoneringsgebyret med 25 prosent av det totale gebyret for kvar påbyrja veke tidsfristen ikkje blir overhalden.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen før klagefristen for vedtaket går ut.

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

Kontaktinformasjon
Åge Johannes  Jamtveit
Samfunnsutviklar byggjesak, kart og geodata
Telefon: 35 02 80 40
Faks: 35 02 80 01
Send e-post
Kristin  Sandven
Sakshandsamar byggjesak
Telefon: 35 02 80 45
Faks: 35 02 80 01
Send e-post
Besøksadresse
Saulandsvegen 414 3692 SAULAND
Åpningstid
Vinter 07:45-15:45 Sommar 07:45-15:15