Gå til innhold
MinID
Facebook
Nettstedskart
Tjenester fra A til Å
Standard  Stor
   

Tenester frå A til Å

Reduksjon eller fritak for skatt (ettergjeving eller nedsetjing av skatt)


Generelt

Som hovudregel skal alle betale den skatten som er fastsett. I visse tilfelle kan du søkje om å få utsett betalinga, få redusert skatten eller sleppe å betale skatt.

Målgruppe

Skattepliktige som ikkje er i stand til å betale heile eller delar av den skatten dei skuldar.

Kriterie / Vilkår

Du kan få utsett innbetaling av skatte- og avgiftskrav dersom du er mellombels ute av stand til å betale skatten. Årsaker kan vere dødsfall eller alvorleg sjukdom. Skattekravet kan bli sett ned eller fråfalle dersom betalingsevna di er varig svekt.

Skatteoppkrevjaren (kemner/kommunekasserar), Skatteetaten

Praktiske opplysningar
Veiledning

Skatteoppkrevjaren vil kunne hjelpe deg med å setje opp ein søknad. Den skal innehalde

 • namn
 • stilling
 • sivilstand
 • inntekt (ev. inntekta til sambuaren/ektefellen/partnaren) dei siste to åra
 • kor mange som blir forsørgja og alderen deira
 • opplysning om skatten er basert på skattemelding eller skjønnsfastsetjing
 • kva for krav som blir søkt ettergjevne
 • opplysning om eventuell sjukdom
 • melding om faste utgifter
 • grunngjeving for søknaden

Alle opplysningane bør vere dokumenterte.

Saksbehandling

Skatteutvalet avgjer ettergjeving av skatt inntil kr 200 000. I saker som gjeld summar over kr 200 000, har skattekontoret avgjerdsmyndet. Skatteoppkrevjaren kan avgjere søknader om ettergjeving/nedsetjing som gjeld forseinkingsrenter på inntil kr 50 000.

Klagemulighet

Det er ikkje høve til å klage over vedtak som er gjort av skatteutvalet. For vedtak som er gjort av skatteoppkrevjar eller skattekontor, kan du klage til overordna organ etter reglane i forvaltningslova. Du kan likevel søkje på nytt dersom du meiner at saka ikkje har vore tilstrekkeleg opplyst eller at situasjonen har endra seg.

Kontaktinformasjon
Oddvar  Nygård
Økonomisjef
Telefon: 35 02 80 32/976 58 366
Faks: 35 02 80 01
Send e-post
Besøksadresse
Saulandsvegen 414 3692 SAULAND
Åpningstid
Vinter 07:45-15:45 Sommar 07:45-15:15
Lover og retningslinjer