Gå til innhold
MinID
Facebook
Nettstedskart
Tjenester fra A til Å
Standard  Stor
     

Tenester frå A til Å

Bustadtilskott til utbetring/tilpassing


Generelt

Har du behov for ein spesialtilpassing av bustaden din, kan du søkje kommunen om tilskott for å dekkje kostnadene anten heilt eller delvis. Tilskottet kan gjevast til spesialtilpassing av den bustaden du har eller dersom du skal byggje eller kjøpe bustad. Det er òg mogleg å søkje Husbanken om tilskott til prosjektering og utgreiing på førehand.

Målgruppe

Personar med nedsett funksjonsevne

Kriterie / Vilkår

Det blir gjort ei vurdering av både dei særskilde behova du har for tilpassing og av den samla økonomien i husstanden.

Husbanken

NAV Hjartdal

Anna informasjon

avis

Praktiske opplysningar
Veiledning

Du kan søkje elektronisk her. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som mogeleg. Dersom ein ikkje kan gjere eit vedtak i saka innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til dette, med opplysningar om når du kan vente at det vil bli gjort eit vedtak.

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage innan ein frist på tre veker frå du fekk det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Grunngje dette eventuelt med nye opplysningar. Klagenemnda i kommunen er klageinstans.

Kontaktinformasjon
Besøksadresse
Saulandsvegen 414 3692 SAULAND
Åpningstid
Vinter 07:30-15:30 Sommar 07:30-15:00
Aktuelle skjema