Gå til innhold
MinID
Facebook
Nettstedskart
Tjenester fra A til Å
Standard  Stor
     

Tenester frå A til Å

Barselgrupper


Generelt

Barselgrupper er eit opplysnings- og rettleiingstilbod til nye foreldre. Helsestasjonen inviterer til det første møtet på helsestasjonen. Seinare må foreldra ta initiativ til vidare samlingar. Her kan de dele erfaringar frå fødsel, barsel- og spedbarnstid, mellom anna

  • amming
  • barnestell
  • kosthald
  • utviklinga til barnet
  • førebygging av ulukker
  • samliv

Helsesystera kan gje råd og rettleiing dersom de ønskjer det. Borna er sjølvsagt òg med på samlinga.

Målgruppe

Nye foreldre

Pris

Tenesta er gratis.

Praktiske opplysningar
Veiledning

Når du har født, blir du kontakta av helsestasjonen, som vil gje deg tilbod om å vere med i barselgruppe. Du kan også sjølv ta kontakt med helsestasjonen.

Klagemulighet

Dersom du meiner du ikkje får nødvendig helsehjelp frå kommunen, kan du klage til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylket. I klagen må du greie ut om kva forhold det er du klagar over. Du bør forklare kva du ønskjer endra, og grunngje dette. Kommunen vil kunne rettleie deg. Klagen blir send den instansen i kommunen som har behandla saka. Dersom kommunen held fast ved avgjerda si, blir klagen send vidare til Helsetilsynet i fylket.

Som mottakar av helsetenester kan du etter pasient- og brukarrettslova også klage til Helsetilsynet på sjølve utføringa av tenesta. Klagen skal først sendast kommunen eller direkte til tenesteytaren slik at det skal vere mogleg å løyse saka på det lågaste nivået.

Kontaktinformasjon
Postadresse
Saulandsvegen 414 3692 SAULAND
Besøksadresse
Hågånvegen 17 3692 SAULAND