Gå til innhold
MinID
Facebook
Nettstedskart
Tjenester fra A til Å
Standard  Stor
 
 

Vedtekne reguleringsplanar

Her vil det etterkvart kome ei løysing der du skal kunne gå inn i kartet og få opp opplysningar om den einskilde reguleringsplan med føresegner og kart. Inn til dette er på plass, presenterar vi her ei liste over godkjende planar. For å få opplysningar om planane, må du vende deg til kommunen.

Liste over vedtekne reguleringsplanar finn de på denne lenka. 

Russmarken hyttefelt med mindre endringar  vedteke 10.02.2016, Annonsetekst, Føresegner, Plankart, Detaljreguleringsplan

Hibbern, annonsetekst, plandokument med føresegner, Plankart, VAplan tekstdel, VAplan kart 

Måsåfjell, reguleringsplan og reguleringsbestemmelar vedteke 06.02.2008.

Kilodden, reguleringsplan og reguleringsføresegner vedteke 21.11.2012

Langetjønn, reguleringsplan og reguleringsføresegner vedteke 17.08.2008

Løkjestul ved Langetjønn, reguleringsplan og reguleringsføresegner vedteke 09.05.2012

Solheimsbeite hyttefelt, reguleringsplan og reguleringsføresegner vedtekne 14.12.11

E-134 Ny veg i Gvammen, annonsetekst, møtebok, planbeskrivelseplankart og føresegner 

Moen massedeponi, annonsetekst, reguleringsplan, beskrivelse, ROS analyseMiljøoppfølgingsprogram og føresegnerbrev eigengodkjent 16.01.13, kart eigengodkejnt 16.01.13  

Flugonfjell Vest, Vedtak, Planbeskrivelse, Flugonfjell Vest, Eigegodkjenning, Bestemmelsar

Publisert:
03.03.2016
Skriv ut